Chopstick003 ตะเกียบไม้เนื้ออ่อนไม่บรรจุซอง

2,300.00 บาท

Chopstick002 ตะเกียบบรรจุซองพลาสติก

1,200.00 บาท

Chopstick001 ตะเกียบไม้ไผ่ไม่บรรจุซอง

2,200.00 บาท