BH019101 กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่ บีเจซีฯ รุ่นบั๊ก (เกรย์)

300.00 บาท

BH019102 กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่ บีเจซีฯ รุ่นบั๊ก (ไวท์)

300.00 บาท

BH019103 กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่ บีเจซีฯ รุ่นเคลียร์

240.00 บาท

BH039304 กล่องบรรจุกระดาษป๊อปอัพ บีเจซีฯ รุ่นช้อยส์ (ไวท์)

45.00 บาท

BH039302 กล่องบรรจุกระดาษป๊อปอัพ บีเจซีฯ รุ่นลีฟ (เกรย์)

120.00 บาท

BH039301 กล่องบรรจุกระดาษป๊อปอัพ บีเจซีฯ รุ่นลีฟ (กรีน)

120.00 บาท

BH019401 กล่องบรรจุกระดาษชำระแบบแผ่น บีเจซีฯ รุ่นบั๊ก (ไวท์)

140.00 บาท

BH049101 กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น บีเจซีฯ รุ่นบั๊ก (ไวท์)

300.00 บาท

BH049102 กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น บีเจซีฯ รุ่นสมาร์ท

175.00 บาท

BH049104 กล่องบรรจุกระดาษเช็ดมือแบบม้วน ออโต้คัท HF-106-05

1,400.00 บาท